HG Jagtrejser - Lidt mere jagt for dine penge ....

  

   

 

 

Betingelser - Polen

 

SPECIELLE BETINGELSER
Ved pürschjagt i Polen er det normalt, at 2-3 jægere opholder sig sammen på et jagtdistrikt, hvor størrelsen på reviret kan variere fra 4000 -  28.000 hektar. Der vil være en engelsk eller tysktalende guide til rådighed for hvert hold. Denne guide vil normalt møde jægerne på reviret eller et aftalt sted i nærmeste større by.
Guiden er til rådighed under hele opholdet i Polen og skal sørge for, at alt fungerer efter dine ønsker. Der vil være en Polsk jagtledsager til rådighed for hver jæger. Det nævnte arrangements pris er fast, uanset hvor mange timer man går på jagt.

 

På de fleste revirer er der mulighed for at benytte hochstands.

Inden afrejse fra reviret skal trofæerne vejes og/el. måles. Sørg for at trofæerne er omhyggeligt rengjorte inden vejningen. Ifølge de polske jagtmyndigheders regler skal trofæerne vejes/måles senest 24 timer efter at vildtet er nedlagt. Bukkeopsatserne skal vejes med hjerneskal, overkæbe og nakkeknude, hvorefter der fratrækkes 90 gram fra den konstaterede vægt. Bemærk, der er intet fradrag på hjortegevirer. Forlades reviret tidligere end 24 timer efter at trofæet er rengjort, er det vægten i våd tilstand, der føres i protokollen. Såfremt hele hovedet hjembringes skal der betales efter anslået vægt.

 

Protokol: Efter vejning/opmålning underskriver men en jagtprotokol: ”Protokol Z polowania”. Denne er grundlaget for den endelige afregning. Husk, at der hæftes for det man har skrevet under på - 
KONTROLLER INDHOLDET INDEN UNDERSKRIFT!!!

 

Rekalmationer: Eventuelle klager over jagtarrangementer, indkvartering, jagtpersonaletguiden, trofæopmåling eller andet skal anføres i protokollen, inden den underskrives. Dette er absolut en forudsætning for, at en reklamation kan behandles.

Vurdering af trofæer/vildt: Det er ikke den polske jagtledsager, der har ansvaret for det nedlagte trofæs størrelse. Dette er alene jægerens eget ansvar. Uoverensstemmelser af denne art kan ikke behandles, uanset årsagen.

 

Anskydning: Sker der anskydning, og dette fremgår af protokollen, vil der blive opkrævet afgift, uanset om jægeren mener, at der blev arbejdet tilstrækkeligt for at eftersøge og opsporer vildtet. Findes trofæet senere, vil jægeren få mulighed for at få det udleveret ved at betale differencen mellem trofæafgiften og anskydningsafgiften.

 

Ophold ved individuel jagt beregnes således: 1. Dag ankomst om eftermiddagen, hvor aftensmaden er iberegnet. Den sidste dag forlades indkvarteringen senest kl. 11.00

Ophold ved drivjagter påbegyndes med aftensmad dagen før jagtens start, og afsluttes med morgenen efter sidste jagtdag med morgenmad.

Ekstra måltider: Hvis man overskrider opholdet på reviret med et ekstra måltid, beregnes dette til Kr. 90,-.  Hvis man overskrider opholdet med 2 ekstra målider, beregnes dette som 1 ekstra dags ophold.

 

Enkeltværelser: Hvis man tilmelder sig individuelt og er alene, eller er et ulige antal jægere på et revir, er der automatisk tillæg for enkeltværelse, selvom man ikke har bestilt det særskilt.
Skulle man under opholdet få tildelt et enkeltværelse, og skriver man i protokollen under på at man har haft det, vil man;
Uanset hvad årsagen måtte være,
Uanset om man har ønsket andet,
Uanset forholdene i huset, blive opkrævet herfor efter hjemkomsten.

 

Afbrydelse af ophold:  Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted for de ydelser, man ikke har modtaget.

 

Transport:  Kørsel i forbindelse med jagten i dagtimerne er ved driv– og trykjagter inkluderet i prisen. Benyttes distriktets biler under en evt. natjagt må der påregnes ekstra tillæg ifølge prislisten for denne kørsel.
Der er derimod ikke inkluderet transport i forbindelse med individuel jagt. Brug derfor, så vidt muligt egen bil på reviret. Ved benyttelse af polsk køretøj må der betales herfor ifølge prislisten.
Euro  40,- pr. dag. På statsrevirer er kørsel altid pr. km. Få oplyst pris pr. km. Inden jagten.

 

Afregning: Den endelige afregning efter endt jagt vil først finde sted, når vi modtager slutopgørelse (protokol) fra Polen. Det kan varierer fra 8 dage til 1 måned, uanset om der er tale om ekstraopkrævning eller tilbagebetaling. Ekstraregning skal betales senest 8 dage efter modtagelse af en sådan.

Børnerabet: 0-4 år gratis. 4—10 år  er der 25% på ledsagerprisen.

Tilmelding til jagt i Polen:  Ved tilmelding til et arrangement returneres fremsendte tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrivet stand. Samtidig medsendes kopi af rejsepas (Skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemkomstdato), kopi af våbentilladelse, samt depositum.

Til ethvert jagtarrangement må der påregnes udgifter på i alt Kr. 400,- til polsk jagtlicens og jagtforsikring.

 

Depositum: Ved tilmelding til et arrangement betales Kr. 3.000,-. Senest 6 uger før afrejse betales yderligere restbeløbet for hele rejsens pris + et depositum på . Kr. 2.000,- pr. bestilt buk/vildsvin, og Kr. 7.000,- pr. bestilt hjort, ifølge fremsendte bekræftelse.

 

 

Jagtrejsen går til ...

 

 

 

 

. hgjagtrejser.dk . v/ H.G. Christensen . Genvejen 13 . DK - 7451 Sunds .